giấy bồi 2 lớp Giấy bồi 2 lớp – 6 lớp
Giấy bổi từ 2 lớp – 6 lớp dùng cho ngành mỹ thật, làm bìa lịch, làm bìa lưng áo....