Giấy bồi 2 lớp – 6 lớp

Điểm nổi bật
  • Giấy bổi từ 2 lớp – 6 lớp dùng cho ngành mỹ thật, làm bìa lịch, làm bìa lưng áo.
  • Đảm bảo: Chất lượng vượt trội – Gia cả cạnh tranh.